Ústredný portál verejnej správy

Schvaľovanie Záväzných vnútropodnikových pravidiel na prenos osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba umožňuje podávať Úradu na ochranu osobných údajov SR žiadosť o schválenie vnútropodnikových pravidiel pre prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktoré slúžia ako nástroj na prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii. Žiadosť o schválenie je potrebné predložiť v slovenskom a anglickom jazyku. Informácie o službe

Prejsť na službu