Ústredný portál verejnej správy

Podania v procese implementácie EŠIF podporované elektronicky priamo v ITMS2014+

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Popis služby

Služba umožňuje vykonať elektronické podanie formulárov zo strany žiadateľov/prijímateľov NFP poskytovaného z EŠIF orgánom verejnej moci (riadiaci/sprostredkovateľský orgán zodpovedný za implementáciu EŠIF v rámci konkrétneho operačného programu) priamo v prostredí ITMS2014+. Systém ITMS2014+ pripraví elektronickú správu, ktorá má byť predmetom elektronického podania na orgán verejnej moci s pripojenou jednou alebo viacerými prílohami. K správe sa ako prílohy pripájajú: samotný formulár definovaný v riadiacej dokumentácie k EŠIF (Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov - Programové obdobie 2014-2020; Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020) a zoznam príloh evidovaných v ITMS2014+ k predmetnému podaniu. Používateľ podpisuje správu a prílohy v prostredí ITMS2014+ pomocou integrovaného D.Signer klientskeho podpisovača. Systém ITMS2014+ vykoná odoslanie správy do elektronickej schránky (eDesk) relevantného adresáta prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Odosielateľ správy je o výsledku predloženia informovaný správou o doručení do jeho elektronickej schránky (eDesk). Informácie o službe

Prejsť na službu