Ústredný portál verejnej správy

Zapísanie zmeny údajov registra partnerov verejného sektora

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre vykonanie zmeny údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora. Ide o zmenu údajov o partnerovi verejného sektora, o konečnom užívateľovi výhod a o oprávnenej osobe. Služba je ďalej určená aj pre výmaz oprávnenej osoby alebo zápis novej oprávnenej osoby. Službu použite aj vtedy, ak chcete splniť povinnosť podľa § 22 a 24 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o službe

Prejsť na službu