Ústredný portál verejnej správy

Podávanie štatistických výkazov

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Podávanie štatistických výkazov“ umožní spravodajskej jednotke splnenie si spravodajskej povinnosti v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z.z. oštátnej štatistike vznení neskorších predpisov, a teda zadanie požadovaných údajov, alebo opravu už skôr zadaných údajov. Sprístupní zástupcovi ŠJ možnosť vyplniť/opraviť/odoslať elektronický formulár pre elektronický zber. Služba zabezpečí následnú verifikáciu zadaných údajov. Prístup je povolený zaregistrovaným subjektom s rolou spravodajskej jednotky na štatistické zisťovanie, prístupové údaje sú poskytované na základe žiadosti „Žiadosť o poskytnutie elektronických prístupových údajov“ aod 1.1.2016 elektronickou službou "Vydávanie oznámení o zaradení do programu štatistického zisťovania". Autentifikovaný používateľ môže typovať dáta, Portál ŠÚ SR zabezpečí zobrazenie formulára v rozsahu oprávnenia na časti formulára. Jednotliví používatelia vyplňujúci údaje za SJ majú podľa nadefinovaných oprávnení. Rozpísaný formulár, resp. jeho časť (sekciu) možno uložiť pre neskoršie pokračovanie typovania. Kompletne vyplnený formulár odosiela zodpovedný používateľ spravodajskej jednotky. Informácie o službe

Prejsť na službu