Ústredný portál verejnej správy

Podávanie oznámenia o obmedzení prijímateľa sociálnej služby

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní verejnému alebo neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb podať oznámenie MPSVR SR o vykonanom telesnom alebo netelesnom obmedzení prijímateľa sociálnej služby s popisom okolností obmedzenia a identifikáciou osôb, ktorého ho zaznamenali v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Služba je využiteľná len pri prihlásení sa do schránky právnickej osoby, nefunguje pre fyzické osoby. Informácie o službe

Prejsť na službu