Ústredný portál verejnej správy

Pripomienkovanie návrhov nariadení - Právnická osoba

Mesto Trnava

Popis služby

Návrh nariadenia mesto zverejní najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva o návrhu tohto nariadenia. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Informácie o službe

Prejsť na službu