Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie registra Štátnych vzdelávacích programov a výchovných štandardov

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba publikuje register Štátnych vzdelávacích programov a výchovných štandardov. Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. Ciele vzdelávania sú postavené tak, aby sa zabezpečil vyvážený rozvoj osobnosti žiakov. Štátny vzdelávací program vymedzuje aj rámcový obsah vzdelávania. Je východiskom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu, v ktorom sa zohľadňujú aj špecifické podmienky a potreby regiónu. Štátny vzdelávací program vydáva a zverejňuje pre jednotlivé stupne vzdelania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Prejsť na službu