Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie číselníka štúdijných a učebných odborov

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje číselníky štúdijných a učebných odborov. Kódy odborov sa uvádzajú v 7-miestnom číselnom tvare (xxxxxxx). Prvé štyri pozície kódu (XXXXxxx) triedia odbory do skupín, podľa systémového usporiadania vied a náuk a vymedzujú odbor vzdelania v rámci skupiny. Piata pozícia kódu odboru (xxxxXxx) určuje stupeň dosiahnutého vzdelania. Šiesta a siedma pozícia kódu (xxxxxXX) umožňuje podrobnejšie členenie na zamerania študijného alebo učebného odboru.

Prejsť na službu