Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba poskytuje školám a školským zariadeniam predlohy dokladov o získanom vzdelaní (t.j. osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, vysvedčenie, osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu, osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení, vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške, vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom, vysvedčenie s doložkou a vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške), ktoré sa vydávajú na predpísaných tlačivách schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Informácie o službe

Prejsť na službu