Ústredný portál verejnej správy

Prihlasovanie medzinárodných ochranných známok

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Služba zabezpečuje prihlasovateľom, ktorí majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území Slovenskej republiky alebo sú štátnym príslušníkom Slovenskej republiky podať v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa madridského systému. Predmetnú žiadosť je možné podať súčasne s podaním prihlášky národnej ochrannej známky alebo kedykoľvek po jej podaní. Všetky úkony v Medzinárodnom úrade sprostredkúva pre prihlasovateľa/majiteľa medzinárodnej ochrannej známky úrad. Elektronický formulár a prílohy k nemu je potrebné pri procese elektronického podávania podpísať ZEP, prípadne ZEPe, v súlade s platnými právnymi predpismi. Služba je súčasť procesov v rámci častí konania o medzinárodných ochranných známkach v úrade, pričom prebieha vo viacerých krokoch ako sú podanie žiadosti o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa madridského systému, obojsmernej komunikácie žiadateľa s úradom prostredníctvom následných podaní a uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. Informácie o službe

Prejsť na službu