Ústredný portál verejnej správy

Prihlasovanie ochranných známok

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je súčasť procesov v rámci konania o ochranných známkach, pričom prebieha vo viacerých krokoch od podania žiadosti o zápis ochrannej známky do registra, obojsmernej komunikácie žiadateľa s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky prostredníctvom následných podaní až po rozhodnutie o žiadosti o zápis ochrannej známky do registra. V rámci následných podaní je taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. Informácie o službe

Prejsť na službu