Ústredný portál verejnej správy

Iniciovanie sporového konania v európskych patentoch s určením pre Slovenskú republiku

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Po sprístupnení prekladu patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky, resp. európskeho patentu, s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka a oznámení tohto sprístupnenia ako aj udelenia európskeho patentu vo vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je možné iniciovať sporové konanie prostredníctvom elektronických formulárov „Žiadosť o určenie“ a „Návrh na zrušenie patentu“. Informácie o službe

Prejsť na službu