Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o zmenu držby alebo vlastníctva vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla vykonať zmenu držby alebo vlastníctva vozidla, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Zmena držby vozidla je evidenčný úkon, pri ktorom orgán Policajného zboru zapíše do dokladov osobu nového držiteľa vozidla. Informácie o službe

Prejsť na službu