Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vlastníkovi vozidla vykonať priamy prevod držby alebo vlastníctva, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Priamy prevod držby vozidla je evidenčný úkon, pri ktorom orgán Policajného zboru zapíše do dokladov osobu nového držiteľa vozidla, bez predchádzajúceho oznámenia prevodu držby vozidla na túto osobu. Klasickým a najčastejším prípadom zmeny vlastníctva vozidla je ukončenie dlhodobého prenájmu vozidla (leasing), kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla. Informácie o službe

Prejsť na službu