Ústredný portál verejnej správy

Podávanie vyúčtovania dotácie na šport

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba je určená na podanie vyúčtovania poskytnutej dotácie na šport podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov(ďalej len „VZN č. 3/2006“).

Prejsť na službu