Ústredný portál verejnej správy

Podávanie vyúčtovania dotácie na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba je určená na podanie vyúčtovania poskytnutej dotácie na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov(ďalej len „VZN č. 3/200

Prejsť na službu