Ústredný portál verejnej správy

Podávanie vyúčtovania dotácie na podporu mládeže

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba je určená na podanie vyúčtovania poskytnutej dotácie na podporu mládeže podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov(ďalej len „VZN č. 3/2006“).

Prejsť na službu