Ústredný portál verejnej správy

Podávanie vyúčtovania dotácie na kultúru

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba je určená na podanie vyúčtovania poskytnutej dotácie na kultúru podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov(ďalej len „VZN č. 3/2006“).

Prejsť na službu