Ústredný portál verejnej správy

Spracovanie rozhodnutí z finančnej správy

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Finančná správa v rámci komunikácie so subjektom vydáva značné množstvo dokumentov. Tieto dokumenty je možné z hľadiska rozhodovania o právach a povinnostiach daňových subjektov rozdeliť na dokumenty, ktorými správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, rozhoduje o právach a povinnostiach daňového subjektu (rozhodnutia) a dokumenty, ktorými správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, informuje daňový subjekt, požaduje od neho informácie, alebo ho vyzýva na vykonanie určitej aktivity a podobne. Služba sa týka ostatných rozhodnutí a dokumentov, a tvorí doplnok k už definovaným službám (ako Vyrubovanie daní, Daňová kontrola, Daňové exekučné konanie, a pod.). Cieľom služby je dosiahnuť stav, kedy maximálne množstvo dokumentov bude vydávaných automatizovane a to buď na základe automatizovaného procesného toku aktivít, alebo na základe impulzu zamestnanca správcu dane. Používateľ sa k zaslaným predmetným dokumentom dostane prostredníctvom Spisu subjektu. Funkčnosť spisu je dostupná na základe nastavených oprávnení. Doručovanie je realizované a sprístupnené pre samotného používateľa, reprezentujúceho daňový subjekty a taktiež pre používateľov konajúcich v mene daňového subjektu, resp. za daňové subjekty v rámci portálu Finančnej správy (PFS). V rámci obojsmernej elektronickej komunikácie daňový subjekt môže realizovať podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu vo veciach finančnej správy. Táto služba umožňuje subjektu elektronické doručenie potrebných podkladov pre plnohodnotnú realizáciu riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov v daňovom konaní a riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov v správnom konaní. Služba sa realizuje prostredníctvom elektronického formulára „Všeobecné podanie – Správa daní“ pre oblasť správy daní a elektronického formulára „Všeobecné podanie – Spotrebné dane“ pre oblasť spotrebných daní. Informácie o službe

Prejsť na službu