Ústredný portál verejnej správy

Daňové exekučné konanie

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba je zameraná na komunikáciu správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, s daňovým dlžníkom. V rámci tejto služby správca dane môže získať informácie z iných registrov a databáz orgánov verejnej správy, bánk, súdov, informácie o nehnuteľnostiach a podobne v zmysle rešpektovania ustanovení o daňovom tajomstve. V rámci elektronickej komunikácie s daňovým subjektom správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, vydáva daňovému subjektu dokument v daňovom exekučnom konaní. Používateľ sa k zaslaným predmetným dokumentom dostane prostredníctvom Spisu subjektu. Funkčnosť spisu je dostupná na základe nastavených oprávnení. Doručovanie je realizované a sprístupnené pre samotného používateľa, reprezentujúceho daňový subjekt a taktiež pre používateľov konajúcich v mene daňového subjektu, resp. za daňové subjekty v rámci portálu Finančnej správy (PFS). V rámci obojsmernej elektronickej komunikácie daňový subjekt môže realizovať podávanie podkladov pre riešenie daňovej exekúcie. Táto služba umožňuje daňovému subjektu elektronické doručenie potrebných podkladov pre plnohodnotnú realizáciu daňovej exekúcie. Služba sa realizuje prostredníctvom elektronického formulára „Všeobecné podanie – Správa daní“ pre oblasť správy daní a elektronického formulára „Všeobecné podanie – Spotrebné dane“ pre oblasť spotrebných daní. Informácie o službe

Prejsť na službu