Ústredný portál verejnej správy

Daňová kontrola

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba v rámci daňovej kontroly je iniciovaná predovšetkým správcom dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad. Služba sa týka sa dokumentov k daňovej kontrole (oznámenie o výkone daňovej kontroly, zápisnica o začatí daňovej kontroly, potvrdenie o prevzatí zapožičaných dokladov, protokol, výzva na vyjadrenie a iné výzvy správcu dane v rámci daňovej kontroly). Na druhej strane daňovému subjektu je umožnené zasielať oznámenia súvisiace so začatím alebo výkonom daňovej kontroly. Cieľom služby je výrazne zrýchliť komunikáciu v rámci daňovej kontroly a eliminovať administratívne náklady spojené s doručovaním písomností, počas daňovej kontroly. Služba je previazaná na služby daňového priznania a účtovné závierky, ako aj na služby týkajúce sa štatistiky, dokumentov a informácií (čerpanie informácií z osobného spisu subjektu), čím je zabezpečené zníženie záťaže daňového subjektu spojené s povinnosťou napr. predkladať účtovné výkazy za minulé obdobia. Používateľ sa k zaslaným predmetným dokumentom dostane prostredníctvom Spisu subjektu. Funkčnosť spisu je dostupná na základe nastavených oprávnení. Doručovanie je realizované a sprístupnené pre samotného používateľa, reprezentujúceho daňový subjekt a taktiež pre používateľov konajúcich v mene daňového subjektu, resp. za daňové subjekty v rámci portálu Finančnej správy (PFS). V rámci obojsmernej elektronickej komunikácie daňový subjekt môže realizovať podávanie podkladov pre daňovú kontrolu elektronickým doručením vybraných podkladov, ktoré sú požadované správcom dane pri daňovej kontrole. Podanie podkladov sa realizuje prostredníctvom elektronického formulára „Všeobecné podanie – Správa daní“ pre oblasť správy daní a elektronického formulára „Všeobecné podanie – Spotrebné dane“ pre oblasť spotrebných daní. Informácie o službe

Prejsť na službu