Ústredný portál verejnej správy

Vyrubovanie daní

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba v rámci vyrubovacieho konania je iniciovaná predovšetkým správcom dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad. Služba sa týka sa vyrubenia daňových alebo iných finančných povinností subjektu vo väzbe na podané daňové priznanie, hlásenie alebo prehľad, ako aj povinností spojených s dokladovaním určitých skutočností, doplnením informácií a podobne. Služba je transakčná a umožňuje správcovi dane informovať subjekt o jeho právach a povinnostiach formou vydaných rozhodnutí, a zároveň umožňuje subjektu s využitím ostatných elektronických služieb finančnej správy reagovať na vydané rozhodnutia alebo iné požiadavky správcu dane. V rámci tejto služby budú daňovému subjektu doručované vyrubené predpisy elektronickou formou, ale pritom plne preukázateľne a v súlade s princípmi a zásadami doručovania rozhodnutia, čo výrazne zrýchľuje celé vyrubovacie konanie a znižuje významnou mierou jeho náklady. Používateľ sa k zaslaným predmetným dokumentom dostane prostredníctvom Spisu subjektu. Funkčnosť spisu je dostupná na základe nastavených oprávnení. Doručovanie je realizované a sprístupnené pre samotného používateľa, reprezentujúceho daňový subjekt a taktiež pre používateľov konajúcich v mene daňového subjektu, resp. za daňové subjekty v rámci portálu Finančnej správy (PFS). Informácie o službe

Prejsť na službu