Ústredný portál verejnej správy

Platenie daní a poplatkov

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba vychádza z dnes fungujúceho spôsobu platenia daní, pričom poskytuje daňovému subjektu komfort pri platbe dane, sankčného úroku, penále, poplatku alebo inej platby realizovanej v prospech správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad. Možnosť úhrady je realizovaná prostredníctvom elektronickej platby využitím prepojenia portálu finančnej správy (PFS) na platobné mechanizmy bankových inštitúcii. Služba poskytuje automatizované generovanie výstupov pre saldokonto daňového subjektu a je referencovaná na platobné povinnosti daňového subjektu evidované v službách finančnej správy. Služba umožňuje získanie potvrdenia o úhrade. Daňový subjekt má možnosť automatizovaného vytvorenia a elektronického zaslania dokladu verifikujúceho realizáciu transakcie v prípade úhrady dane alebo inej povinnosti v prospech správcu dane. Služba ďalej poskytuje na základe nastavení v Profile používateľa (časť Notifikácie) možnosť v špecifických prípadoch informovať používateľa/daňový subjekt o vzniku daňového nedoplatku alebo daňového preplatku. Informácie o službe

Prejsť na službu