Ústredný portál verejnej správy

Evidencia servisných organizácií

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje servisnej organizácii podať žiadosť o zápis do Registra servisných organizácií alebo požiadať o zmenu údajov zapísaných v Registri servisných organizácií, vedenom v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Pre uľahčenie a zjednodušenie vypisovania žiadosti sú niektoré údaje ponúkané vo forme číselníkov. V prípade vyhovenia žiadosti servisnej organizácie o zápis do Registra servisných organizácií je vydané rozhodnutie o zápise do Registra servisných organizácií. Po kliknutí na „Služba“ bude prihlásený používateľ presmerovaný do katalógu formulárov na portáli finančnej správy (PFS), kde je potrebné postupovať podľa informácií uvedených v príručke používateľa pre použitie konkrétneho formulára. Informácie o službe

Prejsť na službu