Ústredný portál verejnej správy

Registrovanie subjektu k dani

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje elektronicky realizovať - Registráciu na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty - Registráciu na spotrebné dane - Všeobecné podanie – Spotrebné dane Registrácia na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty Služba poskytuje pre daňovníka možnosť podať žiadosť o registráciu alebo zrušenie registrácie, oznámiť zmeny týkajúce sa registrácie alebo oznámiť zmeny identifikačných údajov. Uvedené aktivity je umožnené realizovať pre konkrétnu daň prostredníctvom jednotného formulára. Fyzická osoba alebo právnická osoba má možnosť splniť si registračnú povinnosť k dani z príjmov alebo k dani z pridanej hodnoty u správcu dane, ktorým je daňový úrad. Registrácia na spotrebné dane Samostatný formulár je dostupný pre oblasť spotrebnej dane. Služba umožňuje realizovať registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, zrušenie registrácie alebo povolenia na spotrebnú daň u správcu dane, ktorým je colný úrad. Všeobecné podanie – Spotrebné dane Služba umožňuje realizovať zaradenie do evidencie, oznámenie zmien, zrušenie evidencie na spotrebnú daň subjektom, ktoré majú povinnosť byť správcom dane, ktorým je colný úrad, evidované. Po registrácií, resp. zaradení do evidencie, je žiadateľovi finančnou správou pridelené a doručené identifikačné číslo daňového subjektu na príslušnú daň. Po kliknutí na „Služba“ bude prihlásený používateľ presmerovaný do katalógu formulárov na portáli finančnej správy (PFS), kde je potrebné postupovať podľa informácií uvedených v príručke používateľa pre použitie konkrétneho formulára. Informácie o službe

Prejsť na službu