Ústredný portál verejnej správy

Za akých okolností je možné nariadiť pitvu

Rodina a vzťahy

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje, že pitvu možno vykonať len v prípadoch ustanovených týmto zákonom tak, aby ani po smrti nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby.

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje, že pitvu možno vykonať len v prípadoch ustanovených týmto zákonom tak, aby ani po smrti nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby. Pitvu nariadi Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v rámci výkonu dohľadu na mieste na základe prehliadky mŕtveho tela, ak je potrebné určiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, alebo z iných dôvodov ustanovených týmto zákonom. 

Pitva musí byť vykonaná vždy:

 • pri úmrtí osoby v zdravotníckom zariadení,
 • pri úmrtí osoby pri podozrení na prenosné ochorenie, 
 • pri úmrtí osoby pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami, 
 • pri úmrtí náhlom a neočakávanom, ak prehliadkou mŕtveho tela alebo iným spôsobom nie je možné určiť príčinu smrti, 
 • po odbere orgánov alebo tkanív s výnimkou odberu očných rohoviek od mŕtveho darcu,
 • osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia alebo osoby zomrelej v zdravotníckom zariadení pri podozrení z nesprávneho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo výkone liečiteľských činností, 
 • pri úmrtí spôsobenom priemyselnou otravou alebo inou otravou, v dôsledku choroby z povolania alebo ak je podozrenie na úmrtie z týchto príčin, 
 • pri úmrtí v súvislosti s pracovným úrazom alebo s iným úrazom,
 • pri úmrtí v súvislosti s dopravnou nehodou,
 • pri násilnom úmrtí vrátane samovraždy,
 • pri úmrtí osoby v zariadení na výkon väzby alebo v zariadení na výkon trestu odňatia slobody.
Úrad môže nariadiť pitvu aj na žiadosť osoby, ktorá je blízkou osobou zomrelému.

Ak vznikne podozrenie, že smrť človeka bola spôsobená trestným činom, musí byť mŕtvola prehliadnutá a pitvaná. Podľa § 156 ods. 1 zákona 301/2005 Z. z. Trestného poriadku pitvu môže uznesením nariadiť aj prokurátor alebo policajt, ak vznikne podozrenie, že smrť človeka bola spôsobená trestným činom. Prehliadku a pitvu mŕtvoly nariadi prokurátor alebo policajt uznesením.

Pitva sa môže vykonať najskôr dve hodiny po tom, ako sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku trvalého zastavenia dýchania a srdcovej činnosti, ak osoba pitvu neodmietla. Pred uplynutím dvoch hodín možno pitvu vykonať, ak sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku nezvratného vyhasnutia všetkých funkcií celého mozgu, len ak ide o odobratie orgánov na účely transplantácie a osoba počas svojho života neodmietla odobratie orgánov.

Je možné pitvu odmietnuť?

Pitvu nemožno vykonať, ak pitvu osoba alebo jej zákonný zástupca počas života osoby odmietli. Odmietnutie pitvy musí mať písomnú formu, musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, vlastnoručný podpis osoby, ktorá pitvu odmietla, a dátum vyhotovenia. Odmietnutie pitvy musí byť doručené úradu, ktorý ho eviduje a uchováva 10 rokov odo dňa úmrtia osoby. Úrad vedie zoznam osôb, ktoré počas života odmietli pitvu. Formulár (podpis) nie je potrebné notársky overiť. Úrad po doručení formulára Oznámenie o odmietnutí pitvy zasiela potvrdenie o jeho zaevidovaní.

Ak sa pitva odmietla, možno ju napriek tomu vykonať

 • pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie,
 • pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami, 
 • pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná,
 • pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala, 
 • po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu, 
 • v prípadoch násilnej smrti,
 • z dôvodov ustanovených Trestným poriadkom.

Pitvu môže samostatne vykonať len lekár, ktorý skončil vysokoškolské štúdium v študijných programoch druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria so špecializáciou v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo v špecializačnom odbore súdne lekárstvo. Avšak nie každý lekár, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky, môže vykonávať pitvu. Zákon stanovuje aj prípady, ktoré vylučujú vykonanie pitvy lekárom. Pitvu teda nesmie vykonať lekár, ktorý

 • bol ošetrujúcim lekárom mŕtveho, 
 • vykonal u mŕtveho odber orgánov, 
 • vykonal u mŕtveho počas jeho života bioptické vyšetrenie.

Vysvetľujúce zákony:

zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 29. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko