Ústredný portál verejnej správy

Uznávanie odborných kvalifikácií a dokladov o vzdelaní

Vzdelanie a šport

Pri vysokej mobilite, ktorú podporuje a zabezpečuje členstvo Slovenska v Európskej únii, majú slovenskí občania možnosť študovať a pracovať v zahraničí. Po príchode späť na Slovensko si môžu svoje vzdelanie a skúsenosti dať uznať aj tunajšími úradmi. Zabezpečia si tak, že ich investícia do budúcnosti bude aj doma akceptovaná.
  1. Uznávanie vysokoškolského vzdelania (na účel pokračovania v štúdiu)
  2. Uznávanie štúdia základnej a strednej školy v zahraničí
  3. Profesijné uznávanie vzdelania a odbornej kvalifikácie
  4. Školy v Českej republike

Uznávanie vysokoškolského vzdelania

Uznanie vysokoškolského štúdia občania využívajú v prípadoch, keď chcú v štúdiu pokračovať alebo sa ním chcú prezentovať v práci (len v prípade neregulovaných povolaní). Štatút študenta uznaný vysokou školou musia preukázať aj pri kontakte s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, so Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou a zamestnávateľmi.

Viac informácií.

Uznávanie štúdia základnej a strednej školy v zahraničí

Ak dieťa s povinnou školskou dochádzkou absolvovalo časť alebo celé štúdium v zahraničí, po návrate si musí dať svoje štúdium uznať. Zákonný zástupca sa musí obrátiť so žiadosťou na kmeňovú (škola, na ktorej je zapísaný) školu, ktorá vyhodnotí ekvivalentnosť štúdia. V prípade, že nie je dostatočne podobné, bude žiak musieť absolvovať komisionálne skúšky.

Viac informácií.

Profesijné uznávanie vzdelania a odbornej kvalifikácie

Občan si môže dať uznať aj doklad o vzdelaní a odbornej kvalifikácii aj na účely výkonu povolania. V tomto prípade rozhoduje, či povolanie, ktoré chce vykonávať, je regulované, alebo neregulované.

Viac informácií.

Školy v Českej republike

Slovenská republika a Česká republika podpísali zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a Českej republike.

Zmluva sa vzťahuje na všetky stupne vzdelávania, a teda všetkých absolventov. Dosiahnuté vzdelanie a doklady o ňom budú automaticky platné a postačujúce na pokračovanie v štúdiu, prípadne v zamestnaní (okrem regulovaných povolaní). 

Dátum poslednej zmeny: 12. 6. 2017
Dátum zverejnenia: 23. 5. 2013

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

  • Slovensko