Ústredný portál verejnej správy

Ako prihlásiť dieťa cudzincov na vzdelávanie na základnej škole?

Vzdelanie a šport

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú cudzincov, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na základnú školu v Slovenskej republike (ďalej len „SR“).

Na účely zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 146 ods. 1) sa cudzincami myslia deti:

a)    osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným pobytom na území SR, (Z.z. 245/2008, pozn. 81),
b)    žiadateľov o udelenie azylu na území SR podľa osobitného predpisu, ako v písm. a),
c)    Slovákov žijúcich v zahraničí,
d)    ako žiadatelia o udelenie azylu podľa osobitného predpisu,ako v písm. a),
e)    ako cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území SR bez sprievodu zákonného zástupcu ako v písm. a).

Týmto deťom (okrem detí podľa písmena e) sa podľa ods. 2 § 146 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v základných školách v SR za tých istých podmienok ako občanom SR.

 1. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?
 2. Čo všetko čaká občana
 3. Na koho sa môže občan obrátiť v prípade, ak si nevie rady
 4. Aké otázky sú najčastejšie kladené v rámci tejto 
 5. Sankcie za nedodržanie povinnosti

1. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?

Povinná školská dochádzka (ďalej len „PŠD“)

Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky (§ 19 ods. školského zákona).

PŠD začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. PŠD je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku.

Žiak plní PŠD v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť PŠD v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

V priebehu plnenia PŠD v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje v rámci rozhodovania o prijatí riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási.

Uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania a dokladov o vzdelaní

Proces uznávania stupňa dosiahnutého vzdelania za účelom pokračovania v štúdiu sa delí podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a podľa toho, či má SR s dotknutým štátom uzavretú dohodu.

Uznávanie časti štúdia na základných školách

O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie pre 1. až 8. ročník základnej školy, vydaného základnou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte  rozhoduje riaditeľ základnej školy.

V praxi je potrebné riaditeľovi predložiť osvedčený preklad kópie vysvedčenia z posledného ukončeného ročníka (po vyžiadaní aj staršie vysvedčenia). Je dôležité, aby v týchto dokladoch bol obsiahnutý aj obsah vzdelávania, aby mohol riaditeľ porovnať uvedený obsah a rozsah absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu.

Prevod známok zo základných škôl v zahraničí

Žiadosť o prevod známok zo základných škôl v zahraničí je riešená ako elektronická služba rezortu (so žiadosťou nie je spojený žiadny správny poplatok).

Žiadosť o prijatie do základnej školy obsahuje:

Aké údaje vyžaduje základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky?

 • meno a priezvisko,
 • dátum a miesto narodenia,
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť.

Aké údaje vyžaduje základná škola pri identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka?

 • meno a priezvisko,
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • kontakt na účely komunikácie.

Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť tieto osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie PŠD prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zaradenie dieťaťa do príslušného ročníka

Deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov, deti cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, deti odídencov zaraďuje do príslušného ročníka riaditeľ školy po zistení úrovne ich doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka najneskôr do troch mesiacov od začatia konania o udelenie azylu, resp. konania o poskytnutie dočasného útočiska. Z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku, a to najviac na jeden školský rok.

Hodnotenie žiaka

Žiak prvého ročníka základnej školy, ktorého materinský jazyk je iný ako vyučovací jazyk navštevovanej základnej školy, sa hodnotí z vyučovacieho jazyka s prihliadnutím na úroveň prospechu z ostatných predmetov. Pri hodnotení žiaka v prvom školskom roku a druhom školskom roku od nástupu žiaka do školy s iným vyučovacím jazykom, sa hodnotia jeho vecné vedomosti a nie úroveň jeho jazykovej správnosti.  Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

2. Čo všetko čaká občana

Zápis dieťaťa cudzincov s povoleným pobytom vo veku plnenia PŠD na území SR na základnú školu:

O prijatí dieťaťa na základnú školu rozhoduje riaditeľ základnej školy. Aby mohol riaditeľ dieťa prijať, musí ho jeho zákonný zástupca zapísať – doručiť žiadosť o prijatie do základnej školy.

Kde sa koná zápis?

Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko v SR, plní PŠD v spádovej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve - príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja.

Kedy sa koná zápis?

Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Ak príde cudzinec s dieťaťom v inom mesiaci do SR, môže aj počas roka požiadať o prijatie na ZŠ.

Kedy vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí dieťaťa?

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Kedy začína a kedy končí školský rok?

Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) sa začína 2. septembra a končí sa 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka; člení sa na prvý polrok a druhý polrok. Prvý polrok sa začína 2. septembra a končí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Druhý polrok sa začína 1. februára a končí sa 30. júna.

3. Na koho sa môže občan obrátiť v prípade, ak si nevie rady

Podrobnejšie informácie o postupe prihlásenia sa na štúdium na základnej škole, ako aj o samotnom štúdiu, môže poskytnúť:

 • konkrétna škola, na ktorej chce občan prihlásiť svoje dieťa na vzdelávanie,
 • príslušný školský úrad obce,
 • príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja.

4. Najčastejšie kladené otázky

Aké sú možnosti pri prekonávaní jazykovej bariéry?

Kurzy základov slovenského jazyka pre deti žiadateľov o udelenie azylu v azylových zariadeniach, ktorých školská dochádzka podľa tohto zákona je povinná, odborne a finančne zabezpečuje ministerstvo vnútra (245/2008 Z. z. §146 ods. 5).

Jazykové kurzy pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR organizačne a finančne zabezpečuje okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy (596/2003 Z. z. § 10 ods. 12).

Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka (245/2008 Z. z. § 146 ods. 3).

Riaditeľ školy v prípade potreby dieťaťa zabezpečí pedagogického zamestnanca na realizáciu jazykového kurzu slovenského jazyka. (Zároveň riaditeľ školy požiada príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja o finančné prostriedky. Jazykové kurzy detí cudzincov sa financujú prostredníctvom dohodovacieho konania na základe žiadosti zriaďovateľa.)

Základný jazykový kurz štátneho jazyka a rozširujúci jazykový kurz štátneho jazyka majú deťom cudzincov zabezpečiť primerané zvládnutie slovenského jazyka, uľahčiť im zaradiť sa do príslušného ročníka slovenského školského systému podľa veku a dĺžky navštevovania školy vo svojej krajine, a tak napomôcť úspešne zvládnuť základné vzdelávanie v Slovenskej republike. Tieto kurzy sa majú realizovať dvakrát do týždňa po dve vyučovacie hodiny v popoludňajších hodinách. Sú určené maximálne pre 10-členné heterogénne skupiny detí vo veku od 6 do 16 rokov. Základný jazykový kurz štátneho jazyka je určený pre žiakov, ktorí vôbec neovládajú slovenský jazyk, alebo ho ovládajú iba na elementárnej úrovni, nevedia čítať a písať v slovenskom jazyku, resp. nevedia čítať a písať ani vo svojom materinskom jazyku.

Bezplatné poradenstvo v oblasti jazykového vzdelávania poskytuje Migračné informačné centrum - Možnosti bezplatného štúdia slovenského jazyka.

Ako sa na základných školách hodnotia žiaci – deti cudzincov?

Pri hodnotení detí cudzincov sa postupuje podľa nasledujúcich odsekov:

Žiak prvého ročníka základnej školy, ktorého materinský jazyk je iný ako vyučovací jazyk navštevovanej základnej školy, sa hodnotí z vyučovacieho jazyka s prihliadnutím na úroveň prospechu z ostatných predmetov.

Po prestupe žiaka druhého až deviateho ročníka do školy s iným vyučovacím jazykom sa počas dvoch hodnotiacich období hodnotí najmenej takou úrovňou prospechu, ktorá zodpovedá prospechu z vyučovacieho jazyka na poslednom vysvedčení.

Po uplynutí dvoch hodnotiacich období od prestupu žiaka do školy s iným vyučovacím jazykom sa uplatňujú v ďalších dvoch hodnotiacich obdobiach z vyučovacieho jazyka miernejšie kritériá.

Pri hodnotení žiaka v prvom školskom roku a druhom školskom roku od prestupu žiaka do školy s iným vyučovacím jazykom, sa hodnotia jeho vecné vedomosti a nie úroveň jeho jazykovej správnosti.

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

Sú k dispozícii metodické odporúčania na vyučovanie slovenského jazyka a kurikulum slovenských reálií pre deti cudzincov v SR v rámci regionálneho školstva?

Pre vzdelávanie detí cudzincov sú vydané a na internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu dostupné tieto materiály:

 • Jazykový kurz – metodické odporúčania – Vyučovanie štátneho jazyka pre deti cudzincov v SR (jazyková príprava detí utečencov)
 • Kurikulum slovenských reálií pre deti cudzincov v SR – stredná úroveň (kurz)
 • Metodické odporúčania na vyučovanie slovenského jazyka v základnom a rozširujúcom jazykovom kurze štátneho jazyka pre deti cudzincov
 • Učebný plán pre základný a rozširujúci jazykový kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov
 • Deti cudzincov vo výchovno-vzdelávacom procese z hľadiska dodržiavania ľudských práv a práv detí

Ďalšie materiály  na využitie od Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

5. Sankcie za nedodržanie povinností

Dieťa nebude môcť byť prijaté na základnú školu v prípade, že zákonný zástupca:

 • neposkytne škole potrebné doklady.

Vysvetľujúce zákony:

-       povinná školská dochádzka – § 19,
-       plnenie povinnej školskej dochádzky – § 20,
-       prijímanie na základné vzdelávanie – § 60 - § 61,
-       vzdelávanie cudzincov – §146.

Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 13. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
+4212 5937 4111
info@minedu.sk

Lokalita

 • Slovensko