Ústredný portál verejnej správy

Ako napísať závet

Rodina a vzťahy

Závet alebo testament je právny úkon, v ktorom poručiteľ ustanovuje dediča, podiely dedičov či vecné práva im pripadajúce. Formality, na ktoré je potrebné myslieť pri spisovania závetu, nájdete v nasledujúcom článku.

1. Náležitosti spisovania závetu
2. Postup spisovania závetu
3. Zrušenie závetu
4. Osobitné prípady

Poručiteľ = osoba, po ktorej sa dedí.

Náležitosti spisovania závetu

 • Disponovať je možné len s vlastným majetkom,
 • je potrebné myslieť aj na neopomenuteľných dedičov (neopomenuteľnosť = dedičovi nemôže byť odopreté právo dediť, iba v prípade vydedenia zo zákonných dôvodov), ktorými sú deti a v niektorých prípadoch vnuci,
 • zabezpečiť prístup notára –  platný a nenapadnuteľný závet,
 • závet musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, trvalé bydlisko poručiteľa a dedičov,
 • definovanie vecí a práv alebo podielov z dedičstva pripadajúcich dedičom (v prípade neurčenia podielov dedičov v závete sú podiely dedičov rovnaké),
 • deň, mesiac a rok podpísania závetu a podpis poručiteľa (dátum a podpis sa musia nachádzať pod textom závetu).

Poznámka:
Notárska listina je verejná listina, ktorá má vyššiu dôkaznú silu ako zmluvná dohoda.

Postup spisovania závetu

Závet je možné písať:

 • Vlastnou rukou

- musí obsahovať vlastnoručný podpis a dátum,
- odporúča sa informovať rodinných príslušníkov o jeho existencii a umiestení (ak sa nenájde včas, nasleduje dedenie zo zákona), závet je možné uložiť v Notárskom centrálnom registri
  závetov alebo dať do úschovy dôveryhodnej osobe.

 • Na počítači/písacom stroji

- musí obsahovať podpisy a osobné údaje 2 svedkov dosvedčujúcich, že ide o prejav poslednej vôle (nemôžu to byť dediči),
- vlastnoručný podpis, dátum.

 • Formou notárskej zápisnice

- poskytované právne poradenstvo prostredníctvom notárov,
- povinná registrácia závetu v Notárskom centrálnom registri závetov,
- počas života poručiteľa nemá nikto oprávnenie nahliadnuť do závetu,
- notár zodpovedá za formálne a obsahové náležitosti závetu.

 • Osobitnou formou závetu – platí pre poručiteľov v nepriaznivom zdravotnom stave (nepočujúci,  nevidiaci a pod.)

- musí obsahovať podpisy 3 svedkov dosvedčujúcich, že ide o prejav poslednej vôle (nemôžu to byť dediči),
- musí obsahovať stanovisko o nemožnosti poručiteľa spísať alebo prečítať závet,
- závet je pred nimi nahlas prečítaný s uvedením mena čitateľa a pisateľa závetu (musia to byť dve odlišné osoby).

Poznámka:
Notársky centrálny register závetov – register, ktorý sú notári v postavení súdnych komisárov povinní preverovať pri prejednávaní dedičstva, zabezpečí bezpečné uloženie a vyhľadanie závetu.

Zrušenie závetu

Závet je možné zničiť. Výnimkou je len prípad, pokiaľ je závet vedený ako notárska zápisnica, vtedy hovoríme o jeho zneplatnení.

Zneplatniť závet je možné:

 • vydaním neskoršieho závetu,
 • odvolaním.

Osobitné prípady

Spísať závet môžu aj osoby staršie ako 15 rokov, ktoré ešte nedosiahli 18. rok života. Spraviť tak môžu však len prostredníctvom notárskej zápisnice.

O konkrétnych podmienkach spísania závetu informuje Občiansky zákonník.

Dátum poslednej zmeny: 1. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 23. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Lokalita

 • Slovensko