Ústredný portál verejnej správy

= informačný článok = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 39
Uzavretie manželstva/ rozvod manželstva

v kultúre takmer každého národa a hoci sa jednotlivé formy uzatvorenia manželstva v priebehu histórie menili, samotný inštitút manželstva zostal vždy zachovaný ...

27. 8. 2019
Aké zmeny prichádzajú po rozvode?

Vyrovnanie majetku manželov po rozvode Rozvod manželstva sa bezprostredne dotýka aj zmeny ... len veci, ktoré jeden z manželov alebo obaja manželia nadobudli počas trvania manželstva ...

30. 1. 2020
Zmena priezviska manželov - okresný úrad

Služba umožní občanovi podať žiadosť o zmenu priezviska manželov (po uzavretí manželstva ... z úseku matrík okresného úradu a bude tvoriť podklad pre zmenu zápisu do knihy manželstiev ...

1. 10. 2015
Zmena priezviska jedného z manželov - okresný úrad

občanovi podať žiadosť o zmenu priezviska jedného z manželov (po uzavretí manželstva ... z úseku matrík okresného úradu a bude tvoriť podklad pre zmenu zápisu do knihy manželstiev ...

1. 10. 2015
Zmena mena a priezviska - okresný úrad

Služba umožní občanovi podať odôvodnenú žiadosť o zmenu mena alebo priezviska ... zápis do knihy manželstiev, ak ide o žiadosť osoby, ktorá má alebo mala uzavreté manželstvo ...

1. 10. 2015
Zasnúbenie a svadba

zásnub môžu partneri oboznámiť rodinu a priateľov so svojím úmyslom uzavrieť manželstvo ... vymenia pred slávnostnou hostinou alebo počas nej s prísľubom, že spolu uzavrú manželstvo ...

11. 4. 2013
Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - zápis o uzavretí manželstva

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky zosobášených v zahraničí ... odoslať žiadosť o zápis o uzavretí manželstva do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR ...

17. 12. 2018
Rodný list

rodičov nadobúda dieťa priezvisko jedného z rodičov určené dohodou pri uzavretí manželstva ... dohody bývalých manželov pri uzavretí manželstva, ak nebolo právoplatne zapreté otcovstvo ...

27. 9. 2018
Služby súvisiace so zmenou mena, priezviska a iné zmeny a opravy

z úseku matrík okresného úradu a bude tvoriť podklad na zmenu zápisu do knihy manželstiev ... služba umožní občanovi podať žiadosť o zmenu priezviska manželov (po uzavretí manželstva ...

10. 11. 2016
Čo upravuje súd v rozhodnutí o rozvode vo vzťahu k rodičovským právam a povinnostiam?

V rozhodnutí o rozvode manželstva, v ktorom je maloleté dieťa, súd vo vzťahu k výkonu ... vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo, uzavrieť dohodu rodičov o úprave ...

22. 3. 2016
Elektronická matrika

že nemusia žiadať výlučne na vecne príslušnej matrike v mieste uzavretia manželstva (resp ... spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení a úmrtí ...

9. 11. 2016
Zmena priezviska po rozvode - okresný úrad

Služba umožní občanovi (po 3 mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku súdu o ... z úseku matrík okresného úradu a bude tvoriť podklad pre zmenu zápisu do knihy manželstiev ...

1. 10. 2015
Podávanie oznámení o späťvzatí/upustení používania priezviska po rozvode

matričnému úradu, v ktorého matričnom obvode bolo manželstvo uzatvorené a zapísané ...

1. 10. 2015
Zrušenie trvalého pobytu

Zodpovedný úrad: Ohlasovňa pobytu/Ministerstvo vnútra SRČas vyplnenie ... rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené, dohoda alebo právoplatné rozhodnutie ...

7. 12. 2018
Žiadosti o úradné výpisy

umožní získať výpisy z kníh narodení, z kníh manželstiev, z kníh úmrtí a úradné výpisy z ... o údajoch zapísaných v knihe narodení, manželstiev, úmrtí a potvrdenia z osobitnej matriky ...

25. 1. 2018
Doklady a evidencia

Medzi agendami týkajúcimi sa dokladov a evidencie nájdete odborné informácie o tom, ako ... komu sa narodí dieťa, chce uzavrieť manželstvo alebo komu, žiaľ, niekto blízky zomrie, sa ...

19. 1. 2018
Vdovský a vdovecký dôchodok

starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva ... uzatvorením manželstva, dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova ...

10. 4. 2013
Prídavok na dieťa

nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo; plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorého manželstvo zaniklo; maloletý rodič, ktorý má priznané ... Prídavok na nezaopatrené dieťa má právo ...

30. 7. 2020
Čo robiť po narodení dieťaťa a na čo majú rodičia nárok

Dieťa sa narodilo v platnom manželstve – rodný list vyzdvihne otec, predloží sobášny list ... dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva je zo zákona zapísaný do matriky ako ...

24. 6. 2020
Podanie odhlásenia osobne na ohlasovni

Odhlásenie pred vycestovaním do zahraničia Pred vycestovaním ste povinní ohlásiť skončenie trvalého ... rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka ...

24. 11. 2016

1   2    Ďalšia