Ústredný portál verejnej správy

NR SR schválila zákon o e-Governmente

Dňa 4. septembra 2013 schválila Národná rada SR zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Cieľom zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre elektronickú komunikáciu občana a podnikateľa so štátnymi inštitúciami, vytvorenie modelu elektronických služieb orgánov verejnej správy a prepojenie ich základných registrov. Komunikácia so štátom, vrátane komunikácie medzi úradmi navzájom, má byť plne elektronická.

Občan i podnikateľ bude môcť vybaviť úradné záležitosti na jednom mieste, prípadne priamo z domu, kancelárie, alebo prostredníctvom svojho počítača. Štát od neho nebude požadovať predkladanie údajov, ktoré už má k dispozícii. Prístup k službám verejnej správy zabezpečí ústredný portál ako centrálny a jednotný zdroj informácií. Verejná správa bude efektívnejšia, transparentnejšia, bez zbytočného papierovania vďaka postupnému prechodu k plne elektronickej forme spracovania dokumentov a komunikácie.

Zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013, ustanovuje ale trojročné prechodné obdobie na svoju implementáciu, počas ktorej by si mali všetky úrady zabezpečiť resp. adekvátne upraviť svoje elektronické procesy a prostredie. Toto obdobie je stanovené z dôvodu realizácie všetkých projektových opatrení, spojených so zavedením zákona do praxe.

Informačný zdroj: Ministerstvo financií SR

Dátum poslednej zmeny: 4. 11. 2013
Dátum zverejnenia: 11. 9. 2013