Ústredný portál verejnej správy

Licencovanie cezhraničnej prepravy určených výrobkov

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Ministerstvo hospodárstva SR umožňuje požiadať o vydanie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami a o povolenie na transfer určených výrobkov podľa § 2 ods. 1 písm. a) tretieho bodu (výbušnín) v zmysle zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o vydanie licencií a povolenia. Informácie o službe

Prejsť na službu