Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok; č. výzvy 51/PRV/2021; podopatrenie 4.2, Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podávanie žiadostí o podporu pre podopatrenie 4.2. Žiadosť sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Informácie o službe

Prejsť na službu