Ústredný portál verejnej správy

Vykonanie zmeny v zozname hospodárskych subjektov - fyzická osoba

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba umožňuje podnikateľovi, zapísanému v zozname hospodárskych subjektov, vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, splniť si povinnosť oznámenia zmeny údajov, v prípade ak sa mení: názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, predmet podnikania, štatutárny orgán a to do 30 dní odo dňa zmeny údajov. Informácie o službe

Prejsť na službu