Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovanie atribútových údajov kategórie antropogénne prvky zo súboru objektov ZBGIS

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobrazenie atribútových údajov (FeatureInfo) kategórie antropogénne prvky zo súboru objektov ZBGIS formou OGC WMS.

Prejsť na službu