Ústredný portál verejnej správy

Transformácia súradnicového systému a projekcie priestorových údajov ZBGIS

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Transformačná služba umožňuje transformovať súradnicový systém a projekciu priestorových údajov ZBGIS do zvoleného súradnicového systému a kartografickej projekcie pre účely dosiahnutia interoperability v zmysle implementačných pravidiel smernice INSPIRE.

Prejsť na službu