Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Zoznam zmluvných štátov

Financie a hospodárstvo

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo zoznam zmluvných štátov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorené medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, a tiež Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach. Tento zoznam bol vydaný na účely ustanovenia § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov.

Kompletný zoznam zmluvných štátov je uverejnený na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Platné a účinné medzinárodné zmluvy podľa § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2019
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2015

Lokalita

  • Slovensko