Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zdravie

Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa bezodkladne vykonajú všetky zdravotné výkony potrebné na určenie správnej choroby a zabezpečí sa správny preventívny postup alebo správny liečebný postup.

Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti

 • osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila,
 • zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, inú fyzickú osobu ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti budúceho osvojiteľa, osobu, ktorá má dieťa zverené podľa osobitných predpisov alebo štatutárneho zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony a vhodným spôsobom aj osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas. 

Spôsob poskytnutia poučenia

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť. Každý, kto má právo na poučenie, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.

Informovaný súhlas

Je ním preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia.

Písomná forma informovaného súhlasu sa vyžaduje

 • v prípadoch umelého prerušenia tehotenstva, biomedicínskeho výskumu, odobratia orgánov, tkanív a buniek z tela živého darcu, prenosu orgánu, tkaniva alebo buniek do tela príjemcu a v prípade sterilizácie,
 • pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej anestéze alebo lokálnej anestéze,
 • pri zmene diagnostického postupu alebo liečebného postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného súhlasu.

Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, okrem ďalej uvedených prípadov, sa vyžaduje informovaný súhlas. Informovaný súhlas dáva:

 1. osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo
 2. zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas; takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.

Ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovateľ môže dať návrh na súd, ak je to v záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V tomto prípade súhlas súdu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby.

Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.

Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade:

 • neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
 • ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,
 • ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
 • ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný poskytnúť poučenie tejto žene. Informovaný súhlas dáva žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom.

Informovaný súhlas pri umelom prerušení tehotenstva (interupcia)

Podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva (ľudovo tiež nazývaný umelý potrat) je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať:

 • dátum jeho udelenia a
 • podpis ženy žiadajúcej o umelé prerušenie tehotenstva alebo jej zákonného zástupcu.

Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť určeným spôsobom (pozri hore) a musí zahŕňať informácie o:

 • účele, povahe, priebehu a následkoch umelého prerušenia tehotenstva,
 • fyzických a psychických rizikách umelého prerušenia tehotenstva,
 • aktuálnom vývojovom štádiu embrya alebo plodu, ktorého vývoj má byť ukončený, a o jej oprávnení získať záznam zo sonografického vyšetrenia,
 • alternatívach k umelému prerušeniu tehotenstva, najmä o možnosti
 1. utajenia jej osoby v súvislosti s pôrodom,
 2. osvojenia dieťaťa po narodení,
 3. finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

Ak ide o umelé prerušenie tehotenstva na základe písomnej žiadosti ženy za podmienky, že tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a nebránia tomu zdravotné dôvody ženy, môže sa toto umelé prerušenie tehotenstva vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí uvedených informácií; v takomto prípade je lekár povinný poskytnúť žene informácie v uvedenom rozsahu a odovzdať jej ich aj v písomnej podobe, vrátane zoznamu občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve.

V prípade, ak ide o neplnoletú osobu, je podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva okrem písomného informovaného súhlasu aj písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu neplnoletej osoby po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis zákonného zástupcu.

Praktická rada: Ministerstvo zdravotníctva zverejní na svojej internetovej stránke zoznam občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve. Zoznam podľa prvej vety ministerstvo aktualizuje najmenej raz za kalendárny štvrťrok.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako

 • ambulantná starostlivosť
  • všeobecná
   • pre dospelých a
   • pre deti a dorast,
  • špecializovaná
   • gynekologická a
   • zubno-lekárska,
  • špecializovaná iná,
  • záchranná zdravotná služba,
 • ústavná starostlivosť,
 • lekárenská starostlivosť.

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých a pre deti a dorast a špecializovaná ambulantná starostlivosť gynekologická a zubno-lekárska sa vykonáva v určenom zdravotnom obvode. Zdravotný obvod určí poskytovateľovi ambulantnej starostlivosti orgán príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Týmto orgánom je v rámci výkonu preneseného výkonu štátnej správy samosprávny kraj. Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva. Zdravotný obvod tvorí zoznam určených obcí, ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Zdravotný obvod je administratívne určenie časti územia Slovenskej republiky poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, poskytovateľovi špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti v rozsahu verejnej minimálnej siete.

Verejná minimálna sieť poskytovateľov je usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na území SR alebo na území príslušného samosprávneho kraja alebo na území príslušného okresu v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť s prihliadnutím na

 • počet obyvateľov príslušného územia vrátane možnej odchýlky vo vzťahu ku geografickým a demografickým podmienkam príslušného územia,
 • chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov príslušného územia,
 • migráciu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na príslušnom území,
 • bezpečnosť štátu.

Minimálna sieť sa nevzťahuje na poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulancie záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľov, ktorí poskytujú lekárenskú starostlivosť podľa zákona zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Praktická rada: Minimálnu sieť ustanovuje nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobe z iného ako určeného zdravotného obvodu sa posudzuje ako poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobe z určeného zdravotného obvodu.

Praktická rada: Zriadenie obvodov neznamená obmedzenie slobodnej voľby lekára, má však garantovať, že pacient má právo uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s lekárom v jeho územnom obvode a takýto lekár zásadne nemôže uzavretie takejto dohody odmietnuť.

Ambulantná starostlivosť

Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje.

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár (tzv. všeobecný lekár) a poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, zubný lekár alebo zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Domáca starostlivosť, ktorú poskytuje sestra alebo pôrodná asistentka s príslušnou odbornou spôsobilosťou metódou ošetrovateľského procesu, je domáca ošetrovateľská starostlivosť.

Ústavná starostlivosť

Ústavná starostlivosť sa poskytuje

 • na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav osoby vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, alebo 
 • rozhodnutia súdu alebo
 • žiadosti osoby aj bez odporúčania ošetrujúceho lekára, ak si zmena zdravotného stavu osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.

Pri prepustení osoby z ústavnej starostlivosti ošetrujúci lekár:

 • poučí túto osobu alebo jej zákonného zástupcu o liečebnom režime a o ďalšom liečebnom postupe,
 • poskytne jej potrebné lieky na tri dni nasledujúce po prepustení z ústavnej starostlivosti a túto skutočnosť zaznamená do prepúšťacej správy,
 • vyhotoví lekársku prepúšťaciu správu dňom prepustenia z ústavnej starostlivosti, ktorú bezodkladne odošle príslušnému všeobecnému lekárovi a inému ošetrujúcemu lekárovi, ak k prijatiu do ústavnej starostlivosti došlo na základe jeho odporúčania, alebo inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti, ak ide o preloženie k inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti,
 • založí rovnopis lekárskej prepúšťacej správy do zdravotnej dokumentácie.

Lekárenská starostlivosť

Lekárenská starostlivosť zahŕňa

 • zabezpečovanie, uchovávanie, prípravu, kontrolu a výdaj liekov vrátane internetového výdaja,
 • zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok vrátane internetového výdaja,
 • zhotovovanie zdravotníckych pomôcok na mieru a ich výdaj,
 • zabezpečovanie a výdaj dietetických potravín,
 • poskytovanie odborných informácií a rád o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách potrebných na kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa bezpečnej a racionálnej liekovej terapie,
 • dohľad nad liekmi a dohľad nad zdravotníckymi pomôckami,
 • zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj doplnkového sortimentu,
 • vykonávanie fyzikálnych a biochemických vyšetrení zameraných na primárnu prevenciu a sledovanie účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie, ktoré si nevyžadujú ďalšie laboratórne spracovanie,
 • výmenu, predaj a spätný predaj liekov držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu liekov alebo inému držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je potrebné na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

 • v nemocničnej lekárni s oddelením
  1. klinickej farmácie,
  2. prípravy humánnych liekov,
  3. prípravy sterilných humánnych liekov,
  4. prípravy cytostatík,
  5. prípravy rádioaktívnych humánnych liekov,
  6. prípravy imunologických humánnych liekov,
  7. kontroly humánnych liekov,
  8. zdravotníckych pomôcok,
  9. výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti, 
 • vo verejnej lekárni,
 • v pobočke verejnej lekárne,
 • vo výdajni zdravotníckych pomôcok,
 • vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok,
 • vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.

Práva osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na

 • ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
 • informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
 • informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
 • odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu,
 • rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
 • odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti,
 • zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
 • zmiernenie utrpenia,
 • humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov,
 • na odmietnutie pitvy.

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 • poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
 • poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
 • spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia,
 • štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia,
 • doprava,
 • pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti,
 • vypracovanie lekárskeho posudku,
 • poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie.

Dátum poslednej zmeny: 3. 3. 2017
Dátum zverejnenia: 2. 12. 2015

Lokalita

 • Slovensko