Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Zbrojný preukaz

Občan a štát

Dôležité skutočnosti o zbrojnom preukaze.

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu.

Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín:

 • A - nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 • B - držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 • C - držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
 • D - držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
 • E - držanie zbrane a streliva na športové účely,
 • F - držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá

 • písomne požiadala o jeho vydanie,
 • je plne spôsobilá na právne úkony,
 • dosiahla predpísaný vek,
 • je bezúhonná a spoľahlivá,
 • je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 • preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou,
 • má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
 • v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
Praktická rada: Postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 229/2011 Z. z.. Od 1. mája 2011 sa sprísnili podmienky pre získanie zbrojného preukazu v zmysle detailnejšieho preskúmania psychickej spôsobilosti žiadateľa.

žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie

 • osobné údaje,
 • číslo dokladu totožnosti, cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
 • skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada,
 • odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.

K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ pripojí

 • dve fotografie s rozmermi 30x35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúce žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej časti hlavy od očí k brade najmenej 13 mm, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa,
 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 • potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na výkon tohto oprávnenia,
 • potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodných pravidiel o členstve, ak žiada o vydanie skupiny E zbrojného preukazu,
 • úradne osvedčenú kópiu platného poľovného lístka, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,
 • úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti.

Zbrojný preukaz možno vydať fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 21 rokov. Fyzickej osobe, ktorá spĺňa vyššie stanovené podmienky a dosiahla vek 18 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny D, ak je držiteľom poľovného lístka. Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky a dosiahla vek 15 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny E, ak je členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne a s jeho vydaním písomne súhlasí jej zákonný zástupca.

Za bezúhonnú osobu sa na účely vydania zbrojného preukazu, okrem osoby, ktorej odsúdenie bolo zahladenénepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za:

 • úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu,
 • trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti okrem trestného činu obmedzovania osobnej slobody, trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ a trestného činu súlože medzi príbuznými,
 • úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný,
 • trestný čin proti republike,
 • trestný čin proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci,
 • trestný čin proti brannosti,
 • úmyselný trestný čin proti službe v ozbrojených silách,
 • trestný čin proti obrane vlasti,
 • úmyselný trestný čin vojenský,
 • trestný čin proti mieru a ľudskosti alebo trestný čin terorizmu a extrémizmu,
 • trestný čin vojnový,
 • trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 a 5 Trestného zákona,
 • trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby,
 • trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,
 • trestný čin pytliactva,
 • trestný čin násilného prekročenia štátnej hranice,
 • trestný čin prevádzačstva,
 • trestný čin vzbury väzňov,
 • trestný čin násilia proti skupine obyvateľov,
 • trestný čin nebezpečného vyhrážania,
 • trestný čin opilstva,
 • trestný čin týrania zvierat, alebo
 • iný trestný čin, ak bol spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku.

Za spoľahlivú osobu sa nepovažuje ten,

 • koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v predchádzajúcom odseku bolo podmienečne zastavené a nebolo právoplatne rozhodnuté, že sa obvinený osvedčil alebo nemá sa za to, že sa osvedčil,
 • kto preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,
 • kto preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky, ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich,
 • kto bol v posledných 2 rokoch uznaný vinným z priestupku podľa § 69 ods.1 písm. a) alebo písm. b),
 • kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku:

1. podľa § 69 ods.1 písm. c) alebo písm. d)
2. na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
3. proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným ublížením na zdraví alebo iným násilím alebo
4. na úseku poľovníctva a rybárstva alebo výkonu rybárskeho práva, alebo
5. kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije.

Všetky doklady, ktoré sa predkladajú spolu so žiadosťou nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

Zdravotná spôsobilosť žiadateľa držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý  vydáva na základe výsledku lekárskej prehliadky lekár so špecializáciou v odbore  všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelýchalebo lekár so špecializáciou v odbore pediatria ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast. 

Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje psychologickým posudkom o psychickej spôsobilosti, ktorý vydáva na základe výsledku psychologického vyšetrenia klinický psychológ. 

Správny poplatok sa vyberie za:

 • Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu: 30 €.
 • Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
  1. prvá skúška: 50 €.
 • 2. opakovaná skúška: 30 €.
 • Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu: 20 €.
 • Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu: 30 €.
 • Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu: 20 €.
 • Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu: 4 €.
 • Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie: 400 €.

Spoplatňuje sa i žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť (20 €) a žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo (20 €).

Okrem zbrojného preukazu zákon pozná i tzv. zbrojnú licenciu. Táto je definovaná ako verejná listina, ktorá fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu oprávňuje nadobudnúť do vlastníctva zbrane alebo strelivo a držať ich v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojnej licencie.

Dátum poslednej zmeny: 21. 3. 2022
Dátum zverejnenia: 7. 8. 2014

Lokalita

 • Slovensko