Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Zákazy a obmedzenia

Financie a hospodárstvo

Zákazy a obmedzenia upravujú práva a povinnosti subjektov, voči ktorým sa tieto zákazy uplatňujú; sú netarifného charakteru a sú súčasťou obchodno-politických opatrení, ktoré môžu byť časové, hmotnostné, druhové a územné. Uplatnenie zákazov a obmedzení je uplatňované s cieľom ochrany verejnej mravnosti, verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, ochrany národného kultúrneho bohatstva s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou alebo ochrany priemyselného a obchodného vlastníctva.

Obchodno-politické opatrenie je nesadzobné opatrenie, ako súčasť obchodnej politiky vo forme ustanovení Únie, ktorými sa riadi dovoz, vývoz a tranzit.

Podrobnejšie informácie o rôznych druhoch uplatňovaných zákazov a obmedzení je možné nájsť po kliknutí na nasledovné odkazy:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/zakazy-a-obmedzenia

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/clo/zakazy-a-obmedzenia

Osobitným druhom zákazov a obmedzení je ochrana spotrebiteľa a práv duševného vlastníctva.

Colný orgán kontroluje, či dovážaný výrobok

  • pri jeho správnej inštalácii, údržbe a používaní nemá vlastnosti, ktoré odôvodňujú podozrenie z vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia a verejnosti,
  • má pripojenú sprievodnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu, ktorý harmonizuje podmienky uvádzania výrobkov na trh a je označený v súlade s týmto osobitným predpisom,
  • má správne umiestnené označenie CE.

Rovnako je colný orgán oprávnený vykonávať potrebné postupy v prípade predloženia tovaru podozrivého z porušenia práv duševného vlastníctva.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a práv duševného vlastníctva je možné spolu s potrebnou legislatívou získať kliknutím na nasledovný odkaz:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/ochrana-spotrebitela

 

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Lokalita

  • Slovensko