Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce

Obrana a bezpečnosť

ÚJD SR podľa § 4 ods. 1 písm. f) atómového zákona zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti pôsobnosti tohto zákona vrátane plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj plnenie funkcie styčného miesta (napr. podľa Dohovoru o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, rozhodnutia Rady 87/600/Euratom zo dňa 14. decembra 1987 o opatreniach Spoločenstva pre včasnú výmenu informácií v prípade radiačnej mimoriadnej situácie), a plní v rozsahu svojej pôsobnosti ďalšie oznamovacie povinnosti podľa osobitného predpisu (článok 37 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu).

Dátum poslednej zmeny: 2. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 20. 6. 2016