Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Ukladanie podmienok a obmedzení v nakladaní s jadrovým palivom a prevádzkou jadrových zariadení

Obrana a bezpečnosť

ÚJD SR v rozhodnutí o vydaní súhlasu alebo povolenia alebo zmeny súhlasu alebo povolenia okrem iného vymedzí predmet a rozsah súhlasu alebo povolenia, môže určiť podmienky súhlasu alebo povolenia a  môže uviesť časovo alebo technicky ohraničené obdobie, na ktoré sa súhlas alebo povolenie vydáva.

ÚJD SR môže všetky svoje rozhodnutia viazať na splnenie podmienok v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou, fyzickou ochranou, zabezpečovaním kvality alebo havarijnou pripravenosťou. Tieto podmienky môže ÚJD SR zmeniť, ak sa zmenia okolnosti dôležité z hľadiska jadrovej bezpečnosti, fyzickej ochrany alebo havarijnej pripravenosti, za ktorých bolo rozhodnutie vydané, prípadne na základe nových poznatkov vedy a techniky a pri uplatňovaní spätnej väzby z medzinárodných skúseností z udalostí na jadrových zariadeniach v zahraničí alebo na odôvodnenú písomnú žiadosť držiteľa súhlasu alebo povolenia.

Dátum poslednej zmeny: 2. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 20. 6. 2016