Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Tranzit tovaru

Financie a hospodárstvo

Colný režim tranzit patrí medzi osobitné colné režimy. Colný režim vonkajší tranzit (T1) umožňuje prepravovať tovar, ktorý nie je tovarom Únie, z jedného miesta na druhé v rámci colného územia Únie bez toho, aby podliehal dovoznému clu, iným platbám ustanovených v príslušných predpisoch a obchodnopolitickým opatreniam. Colný režim vnútorný tranzit (T2) umožňuje prepravovať tovar Únie medzi dvoma miestami na colnom území Únie cez krajinu alebo územie mimo uvedeného colného územia bez zmeny jeho colného statusu.

Preprava tovaru v colnom režime vonkajší tranzit sa uskutočňuje jedným z týchto spôsobov:

 • v colnom režime vonkajší tranzit Únie,
 • v súlade s Dohovorom TIR, ak sa takáto preprava:

- začala alebo sa má skončiť mimo colného územia Únie

- uskutočňuje medzi dvoma miestami na colnom území Únie cez územie krajiny alebo územie mimo colného územia Únie,

 • v súlade s Dohovorom ATA/Istanbulským dohovorom, ak ide o tranzit,
 • na základe Rýnskeho manifestu,
 • na základe tlačiva 302 (preprava vojenského materiálu medzi zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy),
 • na základe poštového systému v súlade s aktmi Svetovej poštovej únie.

Preprava v colnom režime vnútorný tranzit sa uskutočňuje jedným z týchto spôsobov:

 • v colnom režime vnútorný tranzit Únie, ak je táto možnosť upravená v medzinárodnej dohode,
 • v súlade s Dohovorom TIR,
 • v súlade s Dohovorom ATA/Istanbulským dohovorom, ak ide o tranzit,
 • na základe Rýnskeho manifestu,
 • na základe tlačiva 302 (preprava vojenského materiálu medzi zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy),
 • na základe poštového systému v súlade s aktmi Svetovej poštovej únie.

Tovar, ktorý je vylúčený z prepravy TIR:

 • 2207 10 - Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším
 • 2208      - Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol, liehoviny, likéry a ostatné liehové nápoje
 • 2402 10 - Cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky, obsahujúce tabak
 • 2402 20 - Cigarety obsahujúce tabak
 • 2403 10 - Tabak na fajčenie, tiež obsahujúci tabakové náhradky v akomkoľvek pomere

Tovary, ktoré sú predmetom prepravy v colnom režime tranzit, sa predkladajú spolu s prepravným dokladom. Colný úrad odoslania môže pri vykonávaní formalít upustiť od požiadavky predloženia tohto dokladu pod podmienkou, že je tento doklad úradu k dispozícii. Prepravný doklad sa však musí počas prepravy predložiť na požiadanie colných orgánov alebo akéhokoľvek iného oprávneného orgánu.

Ak ide o colný doklad pre vývoz alebo spätný vývoz tovaru z colného územia Únie alebo akýkoľvek dokument s rovnakým účinkom musia byť predložené úradu odoslania spolu s tranzitným vyhlásením, ktorého sa týka.

Colné orgány môžu tam, kde je to primerané, požadovať predloženie dokumentu týkajúceho sa predchádzajúceho colného režimu.

Poskytnutie záruky - je jedným z kľúčových faktorov vykonávania colného režimu tranzit, poskytnutie záruky na colný dlh a iné platby pri preprave tovaru v tomto režime je povinné. Záruku na zabezpečenie zaplatenia sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, alebo iných platieb, ktoré môžu vzniknúť pri tovare je povinný poskytnúť držiteľ colného režimu tranzit Únie.

Spôsoby a formy poskytnutia záruky:

 • jednotlivá záruka platná pre jednu tranzitnú operáciu,
 • celková záruka platná pre viac tranzitných operácií jedného držiteľa colného režimu tranzit Únie.

Podanie colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do colného režimu tranzit je možné nasledovným spôsobom:

 • Elektronickou formou – tranzitné vyhlásenia sa podávajú elektronicky
 • Papierovou formou – colné orgány prijímajú tranzitné vyhlásenie vyhotovené v papierovej podobe v týchto prípadoch:
  • Ø ak je tovar prepravovaný cestujúcimi, ktorí nemajú priamy prístup do automatizovaného tranzitného systému,
  • Ø ak sa použije havarijný postup.

Colné vyhlásenie vyplnené elektronicky za zasiela colnému úradu odoslania. Je to colný úrad nachádzajúci sa najbližšie k miestu, odkiaľ sa odosiela tovar. Pri vstupe na územie EÚ sa predkladá pohraničnému colnému úradu.

Podrobnejšie informácie o formách colných vyhlásení, colných formalitách ako aj podmienkach colného konania je možné nájsť po kliknutí na nasledovný odkaz:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/tranzit

 

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Lokalita

 • Slovensko