Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ťažké zdravotné postihnutie

Rodina a vzťahy

 1. Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % .

Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov .

Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „ŤZP“) je znevýhodnenie , ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama .

Kompenzácia ŤZP

Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len "kompenzácia") je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb. Za kompenzáciu sa považuje aj osobitná starostlivosť podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach.

O vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom alebo parkovacieho preukazu je potrebné písomne požiadať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny. O preukaz môže oprávnená osoba požiadať aj elektronicky:

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti:

 • mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť,
 • komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie,
 • zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky
  • na diétne stravovanie,
  • súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
  • súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
  • súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,
 • sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy.


Vyhotoveniu preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím alebo poskytnutiu peňažného príspevku na kompenzáciu predchádza individuálne posúdenie.

Posudková činnosť:

 • lekárska posudková činnosť,
 • sociálna posudková činnosť.

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú formou:

jednorazových peňažných príspevkov, ktorými sú

opakovaných peňažných príspevkov, ktorými sú

 

Žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu a následne aj každoročne deklarovať svoje príjmy. Túto povinnosť môže splniť aj prostredníctvom Elektronickej služby Podanie informácií o príjme fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Dátum poslednej zmeny: 23. 10. 2018
Dátum zverejnenia: 14. 6. 2018