Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Štatistika kultúry

Kultúra

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov vykonáva každoročne dlhodobé štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry. Štatistické zisťovanie sa riadi programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na obdobie troch rokov. Program štátnych štatistických zisťovaní sa vydáva vyhláškou.

Spravodajskými jednotkami, t.j. osobami, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovanie, sú štátne a verejnoprávne inštitúcie, samosprávne kraje, obce Slovenskej republiky, súkromné spoločnosti, mimovládne organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti, ako aj fyzické osoby pôsobiace v oblasti kultúry. Spravodajská jednotka je v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení   neskorších  predpisov povinná  poskytnúť  bezplatne,  úplne,  správne, pravdivo a v stanovených termínoch požadované údaje.

Pri získavaní, spracúvaní, šírení a vyhodnocovaní štatistických informácií je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky povinné zachovávať nezávislosť a nestrannosť, dbať na efektívnosť nákladov, zachovávanie dôvery verejnosti a riadiť sa princípmi spoľahlivosti, objektivity, prehľadnosti, otvorenosti a ochrany dôverných štatistických údajov.

Štátne štatistické zisťovanie za jednotlivé parciálne oblasti kultúry je realizované prostredníctvom 16 ročných štatistických výkazov KULT, ktoré spravodajská jednotka vypĺňa prostredníctvom elektronického systému štatistického zisťovania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Podľa rozhodnutia ministra kultúry č. 7/2014 zo dňa  29. mája 2014 je koordináciou a zabezpečením všetkých úloh a povinností súvisiacich s výkonom štatistického zisťovania v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších  predpisov poverené Národné osvetové centrum so sídlom v Bratislave. Z tohto dôvodu všetky otázky týkajúce sa štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry alebo žiadosti vo vzťahu k výsledkom štatistického zisťovania zasielajte Národnému osvetovému centru.

Kontakt:
Národné osvetové centrum
odbor výskumu a štatistiky kultúry
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava

tel. 02/204 71 229, 204 71 230
e-mail: statistika@nocka.sk

Ďalšie informácie...

Dátum poslednej zmeny: 20. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 20. 11. 2017