Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Sprístupňovanie právnych informácií

Občan a štát

Právny a informačný portál Slov-Lex, dostupný na webovom sídle www.slov-lex.sk, si kladie za cieľ jednak zabezpečiť prístup odbornej aj širokej verejnosti k platnému právu v elektronickej verzii a ďalším informáciám súvisiacich s právom, zároveň má však poskytnúť tvorcom práva efektívne nástroje k tvorbe a riadeniu životných cyklov právnych predpisov.

Právny a informačný portál Slov-Lex

Právny a informačný portál Slov-Lex, dostupný na webovom sídle www.slov-lex.sk, si kladie za cieľ jednak zabezpečiť prístup odbornej aj širokej verejnosti k platnému právu v elektronickej verzii a ďalším informáciám súvisiacich s právom, zároveň má však poskytnúť tvorcom práva efektívne nástroje k tvorbe a riadeniu životných cyklov právnych predpisov.

Dominantnými časťami systému Slov-Lex sú dva úzko prepojené systémy:

  • eZbierka

Cieľovú skupinu systému eZbierka tvoria adresáti práva, ktorými sú orgány štátnej správy, orgány zákonodarnej moci, územné samosprávne celky, orgány súdnej moci, odborníci pôsobiaci v oblasti práva (advokáti, notári, znalci apod.), živnostníci, podnikatelia (fyzické i právnické osoby) a občania. Obsahom systému eZbierka je právny poriadok Slovenskej republiky od roku 1945 po súčasnosť, s právne záväzným obsahom použiteľným pri právnych úkonoch. Popri tradičnej tlačenej Zbierke zákonov Slovenskej republiky ide o nový zdroj práva s rovnakými právnymi účinkami.

  • eLegislatíva

Cieľovú skupinu komponentu eLegislatíva tvoria subjekty zapojené do procesu prípravy a tvorby legislatívy: vláda, legislatívna rada vlády, NS SR, prezident, ďalších cca 30 subjektov  - autorov práva ..., ale aj účastníci pripomienkových konaní, odborníci pôsobiaci v oblasti práva (advokáti, notári, znalci apod.), živnostníci, podnikatelia (fyzické i právnické osoby) a občania.

Návrh riešenia portálu Slov-Lex je postavený výlučne na moderných technológiách, ktoré tvoria priemyselné štandardy vo svete. Informačný systém Slov-Lex dosahuje požadované vlastnosti ako modularita a škálovateľnosť riešenia, úsporu prostriedkov využitím open-source produktov, otvorenosť integrácie na ďalšie systémy, štandardizáciu formátov dát a začlenenie do elektronizácie legislatívy na úrovni EÚ a množstvo ďalších dnes už samozrejmých vlastností moderného informačného systému.

Právny a informačný portál Slov-Lex poskytuje priestor pre nové elektronické služby:

1. Zbierka zákonov Slovenskej republiky

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy

bezplatný prístup k právnemu poriadku Slovenskej republiky uvedeným cieľovým skupinám v ktoromkoľvek čase bez ohľadu na geografickú príslušnosť alebo iné rozdiely a to prostredníctvom portálu Slov-Lex, ktorý poskytuje:

• možnosti rýchleho a efektívneho vyhľadávania,

• prehľadné zobrazenie požadovaného právneho predpisu rozhodnutia ÚS SR, prípadne iného právneho alebo organizačného aktu aj so súvislosťami a ontológiou,

• elektronicky podpísané PDF verzie predpisov publikovaných v eZbierke s informatívnym a právne záväzným obsahom,

• vyhlásené novely a zároveň aj konsolidované znenia všetkých typov právnych predpisov,

• väzby na právne predpisy EÚ zo zdroja EUR-LEX,

• podporné funkcie ako diskusie, content management, RSS kanály a pod.

2. Systém eLegislatíva (Pripomienkovanie pripravovanej legislatívnej normy verejnosťou)

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu

Služba umožňuje používateľom (verejnosti) zúčastniť sa na pripravovaných legislatívnych návrhoch. Prihláseným  používateľom služba umožní  vyjadriť svoje námety, pripomienky k zamýšľanej právnej úprave. Pre legislatívnych pracovníkom služba umožní vytvorenie  správy o účasti verejnosti na pripravovanom legislatívnom zámere.

Systém eLegislatíva pokrýva legislatívny proces a životný cyklus tvorby právnych predpisov. Hlavnými funkciami systému sú:

• možnosti vyhľadávania a prehliadania právnych predpisov v procese ich tvorby,

• nástroje autorizovaným používateľom pre každú fázu životného cyklu predpisu od predprípravnej až po vyhlasovaciu, od vytvorenia návrhu právneho predpisu cez pripomienkovanie a pozmeňovacie návrhy, schvaľovanie až po vyhlásenie,

• plnohodnotný textový editor na  vypracovanie novely ako aj úplného znenia rôznych druhov právnych predpisov v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády,

• sledovanie životného cyklu, proaktívne informovanie,

• nástroje na publikáciu právnych predpisov.

3. Poskytovanie vykonávacích právnych predpisov ústredných orgánov štátnej správy

https://www.slov-lex.sk/vykonavacie-predpisy

Prostredníctvom tejto služby sa zverejňujú vykonávacie predpisy  ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky. Zverejnenie sa týka predovšetkým rezortných publikačných nástrojov (napr. Finančný spravodajca MF SR, Zbierka inštrukcií a oznámení MS SR a Vestník MDVaRR SR).

4. Poskytovanie rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva

https://www.slov-lex.sk/europsky-sud-pre-lp

https://www.slov-lex.sk/sudny-dvor-eu

Služba sprístupňuje súdne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a ESĽP, ktorá umožní čitateľom prístup a sprehľadní obsah rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie.

5. Tezaurus slovenského práva

https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov

Ide o riadený slovník slovenského práva, ktorého obsahom sú jednotlivé pojmy – koncepty, ktoré poskytujú právny výklad obsahu týchto pojmov a základné pravidlá interpretácie vo vzťahu k aplikačnej praxi.

6. Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republiky

https://www.slov-lex.sk/vseobecne-sudy-sr

Služba poskytuje prístup k rozhodnutiam všeobecných súdov Slovenskej republiky, vrátane pokročilých nástrojov na vyhľadávanie a ďalšiu prácu so zverejneným obsahom, ktorý je aktualizovaný na dennej báze.

Dátum poslednej zmeny: 30. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 30. 8. 2017