Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

samosprávne kraje

Sociálna pomoc a sociálne služby

Zdravie

Prehľad o sociálnych službách, poskytovaných v jednotlivých krajoch.

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na

  • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
  • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
  • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
  • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
  • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Tu môžete nájsť informácie o jednotlivých službách:

Na webovom sídle www.e-vuc.sk môžete nájsť aj iné užitočné informácie z oblasti sociálnej pomoci a zdravotníctva.

webové sídlo e-VÚC

Dátum poslednej zmeny: 14. 7. 2016
Dátum zverejnenia: 24. 2. 2014

Lokalita

  • Trenčín
  • Žilina
  • Banská Bystrica