Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Schvaľovanie v oblasti jadrovej bezpečnosti, jadrovej energie a jadrových zariadení

Obrana a bezpečnosť

ÚJD SR podľa § 4 ods. 2 písm. a) atómového zákona schvaľuje:

 1. typy prepravných zariadení na prepravu rádioaktívnych materiálov,
 2. dokumentáciu systému manažérstva kvality žiadateľov o povolenie a držiteľov povolenia,
 3. požiadavky na kvalitu jadrových zariadení, kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried a požiadavky na kvalitu vybraných zariadení,
 4. systém odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolenia,
 5. program prípravy vybraných zamestnancov,
 6. predbežný plán fyzickej ochrany a plán fyzickej ochrany,
 7. predbežné vnútorné havarijné plány a vnútorné havarijné plány,
 8. predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky a limity a podmienky bezpečnej prevádzky,
 9. limity a podmienky bezpečného vyraďovania,
 10. program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy,
 11. hranice jadrového zariadenia a ich zmeny,
 12. veľkosť oblasti ohrozenia alebo spoločnej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a jej zmeny,
 13. realizáciu zmien podľa § 2 písm. v) atómového zákona.

Jadrovým zariadením sa rozumie súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických zariadení v projektom určenej konfigurácii, určených na:

 1. výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať, využívajú alebo využívali riadenú štiepnu reťazovú reakciu,
 2. nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším ako jeden efektívny kg 1ab) okrem priestorov na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, 1ac) zariadení na úpravu uránovej rudy a skladov uránového koncentrátu,
 3. nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom,
 4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, alebo
 5. obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva.

Jadrovou bezpečnosťou sa rozumie technický stav a spôsobilosť jadrového zariadenia alebo prepravného zariadenia ako aj schopnosť ich obsluhy zabrániť nedovolenému úniku rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do pracovného prostredia alebo do životného prostredia a schopnosť predchádzať udalostiam a zmierňovať následky udalostí v jadrových zariadeniach alebo pri preprave rádioaktívnych materiálov.

Dátum poslednej zmeny: 3. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 20. 6. 2016