Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Regulované povolania a uznávanie odbornej kvalifikácie v SR

Podnikanie

Regulované povolanie v Slovenskej republike je také povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi okrem všeobecného kvalifikačného predpokladu, ktorým je stupeň vzdelania, najmä v študijnom odbore v skupine študijných odborov sociálne, ekonomické a právne vedy. Za regulované povolanie sa považuje aj povolanie s právom používať profesijné tituly, ktoré vykonávajú členovia uznanej profesijnej organizácie.

Zoznam všetkých regulovaných povolaní v Slovenskej republike, ktorý obsahuje kontaktné údaje príslušných orgánov pre každé regulované povolanie:

Od januára 2016 je možné požiadať o vydanie Európskeho profesijného preukazu (EPP), ktorý uľahčuje vybraným profesiám cezhraničnú mobilitu. EPP preukazuje, že odborník splnil všetky potrebné podmienky na účely dočasného a príležitostného poskytovania služieb v hostiteľskom členskom štáte alebo uznávanie odborných kvalifikácií na účely usadenia sa v hostiteľskom členskom štáte:

Na účely zabezpečenia ochrany zdravia alebo bezpečnosti príjemcu služieb môže príslušný orgán preskúmať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb pred prvým poskytnutím služby v Slovenskej republike. Zoznam týchto vybraných povolaní sa nachádza tu:

Ďalšie dôležité informácie v oblasti odbornej kvalifikácie:

Viac informácií o postupe a podmienkach uznávania odborných kvalifikácií pre výkon regulovaných povolaní v SR je k dispozícií na stránkach Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní na tejto adrese . Uznávanie ukončeného vzdelania na výkon neregulovaného povolania v SR nie je potrebný vzhľadom na neexistenciu regulácie v týchto povolaniach.

Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie je možné zaslať príslušnému orgánu aj elektronicky prostredníctvom služby portálu ÚPVS Všeobecná agenda alebo prostredníctvom služby Uznávanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácii zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR alebo Uznávanie dokladu o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR.

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 9. 2019
Dátum zverejnenia: 19. 6. 2018