Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Rada vlády SR pre kultúru

Kultúra

Radu vlády Slovenskej republiky pre kultúru zriadila vláda SR s cieľom posilniť význam kultúry a potrebu systematického dialógu, ako aj nevyhnutnosť koordinovaného postupu medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami územnej samosprávy a osobnosťami kultúrnej obce na základe programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 svojím uznesením č. 456/2012 dňa 12. septembra 2012 ako poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády pre riešenie otázok súvisiacich s rozvojom, tvorbou a podporou kultúry a uchovávaním kultúrneho dedičstva. Citovaným uznesením vlády bol schválený štatút rady, ktorý upravuje postavenie, pôsobnosť, zloženie a orgány rady.

Ďalšie informácie...

Dátum poslednej zmeny: 20. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 20. 11. 2017