Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Prenájom

Bývanie

Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne užíval alebo z nej bral aj úžitky.

Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne užíval alebo z nej bral aj úžitky.

Nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania, a to buď na dobu určitú, alebo bez určenia doby užívania; nájomná zmluva spravidla obsahuje aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Nájomnú zmluvu o nájme družstevného bytu možno uzavrieť za podmienok upravených v stanovách bytového družstva.

 Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica.

 Ak doba nájmu nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú.

 Praktická rada: Problematika regulovaného nájomného je nanovo upravená s účinnosťou od 1. 5. 2008. Podmienky na uplatnenie regulácie cien nájmu bytu a maximálne ceny za nájom bytu sú uverejnené v opatrení MF SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení  opatrenia MF SR z 1. decembra 2011 č. 01/R/2011, ktorým sa mení a dopĺňa pôvodné opatrenie.

 

Dátum poslednej zmeny: 13. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2015

Lokalita

  • Slovensko